Regulamin i zamówienia

 

Zamówieniadostawa

Proces realizacji:

Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie:
– Wyborze produktu dostosowując do założeń oraz grupy docelowej, którą tworzą Państwa klienci
– zamówieniu
– projektach graficznych, propozycjach znakowania oraz wykonaniu prototypu.

Przy akceptacji z Państwa strony, dbamy również  o pełną realizację zamówienia. Standardowy czas dostawy od złożenia zamówienia wynosi 3-14 dni, natomiast przy indywidualnych produkcjach termin realizacji może potrwać do 3 miesięcy.
Forma płatności jest ustalana indywidualnie

Warunki współpracy z Start Prezent dot. zamówień gadżetów reklamowych przez podmioty gospodarcze.

Warunki wstępne 1.1

Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez Start Prezent  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Oferty, zamówienia  2.1

 1. Oferta Start Prezent stanowi ofertę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, do której stosuje się warunki poniższe.
 2. Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Start Prezent zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u dostawcy lub z innych przyczyn wyższych.
 4. Zamawiający dostarcza Start Prezent pisemne zamówienia drogą e-mail na adres wskazany w ofercie. W zamówieniu należy szczegółowo podać zamawiany towar, w szczególności należy wskazać symbol zamawianego artykułu, ilość, kolor i inne ważne dla Zamawiającego informacje.
 5. Przy pierwszym zamówieniu wraz z podpisanym przez uprawniona osobę i podstemplowanym kosztorysem należy dostarczyć skanem komplet dokumentów tj. NIP,VAT,KRS
 6. Załączone zdjęcia w symulacji wyceny bądź wizualizacje są jedynie poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistej kolorystyki. Wizualizacja wskazuje jedynie miejsce umiejscawiania logo do znakowania.
 7. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez Start Prezent . Potwierdzenie odbywać się będzie drogą e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego.
 8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w “Warunkach współpracy z Start Prezent dot. zamówień gadżetów reklamowych .
 9. Na życzenie Zamawiającego firma Start Prezent dostarczy wzory zamawianego artykułu. Koszty pokryje zamawiający , chyba ze wcześniej ustalono inaczej.
 10. Zamawiający na własną odpowiedzialność zamawia towar bez oglądania wzorów.

Ceny  3.1

 1. Ceny poszczególnych artykułów w ofercie podawane są netto i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa, który to podatek należy do tych cen doliczyć, chyba że z przedstawionej oferty wynika inaczej.
 2. W ofercie dokładnie wyszczególnione są ceny dodatkowych kosztów takich jak  nadruk, tłoczenie, grawerowanie, koszty przygotowalni, a także koszty przesyłki i opakowania.
 3. Start Prezent zastrzega sobie możliwość zmiany cen artykułów znajdujących się w ofercie w następstwie:
  1. dewaluacji złotego w stosunku do Euro
  2. podwyższenia obowiązujących stawek celnych i podatkowych bądź wprowadzenia innych, dodatkowych obciążeń podatkowych lub publiczno-prawnych
  3. znacznego wzrostu cen u dostawców.

Opakowanie  4.1

Towar sprzedawany jest wyłącznie w opakowaniach minimalnych i ich wielokrotnościach. Start Prezent zastrzega sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach  doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki zamówionych towarów. O czym wcześniej poinformuje Zamawiającego przedstawiając wartość kosztów opakowania i wysyłki.

Dostawa 5.1

 1. Termin dostawy zamówionych artykułów ustalony z Start Prezent zazwyczaj jest terminem przybliżonym, liczony jest od dnia złożenia pisemnego zamówienia.
 2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm wysyłkowych, przy czym minimalna wartość netto poszczególnej wysyłki nie może być niższa od kwoty 500,00 zł. netto, chyba ze były inne wcześniejsze ustalenia z Zamawiającym.
 3. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający, chyba ze były inne wcześniejsze ustalenia z Zamawiającym. Koszt dostawy określony i wyszczególniony jest w zamówieniu.
 4. Start Prezent zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości artykułów, jak również możliwość dostaw częściowych, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.
 5. W przypadku zamówień niezgodnych z minimalnymi ilościami artykułów w opakowaniu, Start Prezent zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych ilości artykułów do minimalnych ilości artykułów
  w opakowaniu oraz wystawienia stosownych faktur uwzględniających ilość faktycznie dostarczonych artykułów.
 6. Start Prezent zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego, w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności przysługujących Start Prezent .

Rezygnacja z zamówienia 6.1

 1. Start Prezent zaakceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja zostanie doręczona do Start Prezent   przed zakupem towaru przez Start Prezent . Nie dotyczy to sytuacji, gdy zamówiony artykuł został wyprodukowany lub zostały zakupione materiały do jego produkcji (wówczas rezygnacja nie odnosi skutku prawnego).
 2. Nie jest możliwa rezygnacja z zamówienia w przypadku wcześniejszej akceptacji próby zamawianego artykułu zarówno z nadrukiem jak i bez.
 3. Zamawiający na własną odpowiedzialność zamawia towar bez oglądania wzorów.

Płatności 7.1

 1. O ile nie ustalono inaczej, zapłata ceny za zamówione artykuły następuje najpóźniej w dniu odbioru towaru
  w sposób wskazany w fakturze.
 2. W przypadku zamówienia wyrobu z nadrukiem, tłoczeniem lub grawerowaniem Start Prezent może uzależnić rozpoczęcie realizacji zamówienia lub umowy od wpłacenia zaliczki w wysokości 50 % wartości artykułów.
 3. O ile nie ustalono inaczej, w przypadku Nowych Klientów oraz agencji reklamowych 3 pierwsze zlecenia są płatne gotówkowo-100% przedpłaty.

Reklamacje 8.1

 1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony artykuł jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem w ciągu 2 dni od dostarczenia towaru pod wskazany adres przez Zamawiającego .W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Start Prezent jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia odbioru zamówionego artykułu.
 2. W wypadku, gdy dostarczony artykuł nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Start Prezent zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
 3. Start Prezent nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności Start Prezent .
 4. Start Prezent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji dotyczącej nadrukowanego, grawerowanego lub wytłoczonego artykułu, jeżeli usługa nadruku, grawerowania, tłoczenia etc. była wcześniej zaakceptowana przez Zleceniodawcę.

Klisze, sita, matryce 9.1

Klisze, sita oraz matryce wykorzystane do wykonania zamówień Zamawiającego są własnością Start Prezent .

Umowne prawo odstąpienia 10.1

 1. Start Prezent przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od realizacji potwierdzonego zamówienia, bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie zamówienia przez Start Prezent .Z tytułu odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia, Zamawiającemu nie przysługują wobec Start Prezent jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to zwrotu zaliczki zapłaconej przez Zamawiającego stosownie do postanowień art. 7 ust. 2.
 2. W przypadku odmowy Zamawiającego odbioru zamówionych artykułów w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, Start Prezent uprawniony jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania Zamawiającemu dodatkowego terminu do odbioru. Jednocześnie Start Prezent uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 70 % wartości brutto zamówionych przez Zamawiającego artykułów, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie Start Prezent Zapłata kary umownej nie pozbawia Start Prezent  prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

Częściowe wykonanie zamówienia 11.1

 1. Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie Zamawiającemu zamówionych artykułów. Start Prezent zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach, o których wcześniej poinformuje Zamawiającego , prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami.
 2. W przypadku niewykonania przez Start Prezent zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez Start Prezent zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zapłaconej zaliczki w odpowiedniej części. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują wobec Start Prezent jakiekolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze
 3. W razie częściowego wykonania zamówienia lub umowy bądź też wykonania zamówienia lub umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo zrealizowaną część zamówienia.

Ograniczenie odpowiedzialności 12.1

 1. Start Prezent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Start Prezent nie ponosi winy. W szczególności Start Prezent snie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, czy też szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką artykułów wskazanych w ofercie a kolorystyką dostarczonego artykułu będącego przedmiotem zamówienia.
 2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych artykułów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub przekazania go podmiotowi świadczącemu usługi transportowe.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi 13.1

 1. Start Prezent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych artykułów.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Start Prezent zataił podstępnie wadę artykułu.
 3. Start Prezent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

Zastrzeżenie własności przedmiotu sprzedaży 14 .1

Start Prezent zastrzega sobie prawo własności artykułów, do momentu zapłaty przez Zamawiającego całej ceny.

Prawa autorskie 15 .1

 1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Start Prezent artykułów w materiałach reklamowych, na stronie www, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Start Prezent co do jakości nadruku, grawerowania, tłoczenia etc.. Start Prezent ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.
 2. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków słownych, graficznych i słowno – graficznych) na obszarze oraz na polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczenie na artykułach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec Start Prezent jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z artykułami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić Start Prezent równowartość kwot i/lub inne świadczenia, jakie Start Prezent musiał spełnić celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez Start Prezent koszty procesu).

Rozstrzyganie sporów 16 .1

 1. W razie sporu pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia.
 2. W braku tego porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Start Prezent .

UWAGI  DODATKOWE

 1. Dostarczane zapalniczki (za wyjątkiem zapalniczek jednorazowych) są tylko częściowo napełnione gazem z uwagi na wymogi bezpieczeństwa dotyczące składowania i transportu. Artykuły z zasilaniem bateryjnym (za wyjątkiem gdy jest to zaznaczone) nie są wyposażone w baterie (z uwagi na możliwość zniszczenia produktu przez wylanie się zawartości baterii spowodowane różnicami temperatury i wilgotności w trakcie transportu). Nie dotyczy to artykułów zasilanych przez miniaturowe baterie (pastylkowe), np. zegarki na rękę.
 2. Zasady sprzedaży artykułów z nadrukiem
 3. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali PANTONE.
 4. Niektóre artykuły (np. zegary ścienne) wymagają dodatkowego demontażu do druku. Ceny do uzgodnienia.
 5. Nie drukujemy na materiałach powierzonych.
 6. Materiały do druku prosimy przysyłać w pliku graficznym w postaci wektorowej. W przypadku, gdy przesłana grafika wymaga dodatkowego opracowania komputerowego, Start Prezent poinformuje o dodatkowych kosztach.
 7. W razie gdy na danym artykule druk nie jest możliwy, proponujemy inne rozwiązania personalizacji artykułów, np. grawerowane tabliczki metalowej, naklejki, opakowania z nadrukiem.
 8. Składając zlecenie Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy z grafiką 1:1 w formacie .ai, .eps, .cdr z podaniem kolorów według wzornika PANTONE U (wzornik kolorów matowych). Tekst należy zamienić na krzywe. W przypadku grawerowania laserem akceptowane są pliki z grafiką czarno-białą
 9. Na życzenie wykonujemy nadruki próbne. Cena do uzgodnienia.
 10. Terminy realizacji zamówień na artykuły z nadrukiem – standardowo do 14 dni od daty dostawy towaru do naszego magazynu i zatwierdzenia projektu nadruku, chyba ze były inne wcześniejsze ustalenia z Zamawiającym.
WordPress Image Lightbox